Laterne defekt

Feuerbachstr. Ecke Grünewaldstr.

Art der Meldung: Straßenbeleuchtung / Laterne defekt
Status: Erledigt / beauftragt
29.12.2017 - 8:23
Art der Meldung: Straßenbeleuchtung / Laterne defekt
Status: Erledigt / beauftragt
12.12.2017 - 10:28
Art der Meldung: Straßenbeleuchtung / Laterne defekt
Status: In Bearbeitung
07.12.2017 - 14:03
Art der Meldung: Straßenbeleuchtung / Laterne defekt
Status: Unbearbeitet
07.12.2017 - 14:02